Organisasjonsutvikling

Primærmodellen vi bruker i IMTEC for å bistå i og analysere og katalysere utviklingsarbeid i organisasjoner er et utviklingshjul som vi kaller «DUEN» (Skandsen og Mostad, IMTEC).


Hvorfor organisasjonsutvikling?

Når vi tilsetter personale har vi et primært ønske knyttet til at personen skal være kvalifisert for jobben. Vi har en tendens til å tenke at da kan vedkommende gå rett inn i arbeidet han/hun er kvalifisert for, og vil gjøre en god jobb. Forskning gjort under Forskningsrådets program «Utdanning 220» viser imidlertid at slik er det ikke. For å bli en profesjonell yrkesutøver er den som ansettes avhengig av profesjonaliseringsprosesser i den organisasjonen han/hun kommer inn i. Slike profesjonaliseringsprosesser har som primært fokus å skape læring og å bygge kollektiv kapasitet i organisasjonen.

Etablering og vedlikehold av profesjonaliseringsprosesser er et ansvar på alle nivåer i systemet – hos barnehage- og skoleeiere, mellom nivåene i utdanningssystemer, i barnehager og skoler, og ned på teamnivå. Michael Fullan skriver i sin bok «All Systems Go»:

«Og det er ingen vei utenom. For at hele systemet skal kunne bevege seg framover, er man avhengige av en sterk og ubøyelig ledelse på toppen – en ledelse som fokuserer på de rette tingene, og som først og fremst fremmer kollektiv kapasitet og eierskap.»

Det blir nødvendig å holde i gang kontinuerlige forbedringsprosesser i organisasjonen, noe vi kan kalle organisasjonsutvikling.

«DUEN»

Primærmodellen vi bruker i IMTEC for å bistå i og analysere og katalysere utviklingsarbeid i organisasjoner er et utviklingshjul som vi kaller «DUEN» (Skandsen og Mostad, IMTEC).

Duen

Fullan: De riktige driverne for utvikling

IMTEC arbeider i samsvar med Fullan og Quinn (2016) sin oppsummering under, og er opptatt av å skape interaksjoner både på og mellom organisasjons-, distrikt- og systemnivå som holdes i gang av det de kaller «riktige drivere» – i motsetning til feilaktige eller gale drivere.

 

Drivere som feiler (gale drivere) Drivere som virker (riktige drivere)
Ekstern accountability/ansvarliggjøring Kapasitetsbygging
Individuelle løsninger Felles innsats
Teknologi Pedagogikk
Fragmenterte strategier og tiltak Systemtenkning – helhet. Koordinerte strategier og tiltak

Halbert og Kaser: Læringssløyfen

Utvikling styres i retning av forbedret resultatkvalitet gjennom dialog om organisasjonsnivåets forståelse og handlinger sett opp mot resultatene systemet produserer. Dialogen er en del av et aksjonslæringsløp, der nye handlinger prøves ut og vurderes mot ønsket effekt i utforskende profesjonelle fellesskap.

Halbert og Kasers modell illustrerer disse læringssløyfene:

En sløyfe leder til den neste. Små endringer skaper trygghet til å utvikle og implementere mer radikale endringer. Slik starter endringsprosessen. Målrettet dialog, samhandling, analyse og evaluering er sentrale elementer i organisasjonsutvikling og i etablering og vedlikehold av profesjonelle lærende fellesskap.

IMTEC samarbeider gjerne med oppdragsgiver om disse prosessene. Målet er overføring av kompetanse til organisasjonene vi arbeider med.