Nordisk skoleeierkonferanse - April 2018

IMTECs skoleeierkonferanse er et samarbeid på KS-nivå i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Formålet er å etablere nordiske nettverk for utvikling i barnehage og skole på kommunalt ledernivå. Konferansen arrangeres årlig og på omgang i de nordiske lands hovedsteder. Konferansene er arenaer for deling- utvikling og nettversbygging i nordiske kontekster. Konferansene legger stor vekt på deltagernes evne og vilje til utvikling- og til å foredle og dele god praksis. IMTEC administrerer en egen skrivegruppe som produserer dokumentasjon i form av rapporter og artikler som skal støtte opp under konferansens utviklingsformål.


Mål

  • Å etablere nasjonale og nordiske nettverk for ledelsesutvikling på kommunalt nivå i opp-vekst- og utdanningssektoren.
  • Å bidra til at nordiske barnehager- og skoler kan styrke sine roller som samfunnsinstitusjoner og bygge kapasitet til å skape den fremtiden vi ønsker oss.

Deltakere

Konferansen henvender seg til faglig og administrativ ledelse for barnehager og skoler i nordiske (fylkes-) kommuner, som er motivert for kompetanseutvikling gjennom erfaringsdeling, refleksjon og felles aksjonslæring.

Rammen for konferansen
IMTECs nordiske konferanse inviterer kommuner som har verdifull erfaring med utviklingsprosesser i barnehager og/eller skoler. Kommunene må være i stand til å dokumentere innovativ pedagogisk praksis og presentere erfaringer og refleksjoner fra utviklingsarbeid som inkluderer hele personalet med ledelsen, eventuelt flere aktører.

Deltakerne beskriver på forhånd sitt utviklingsarbeid – samt erfaringer og læringsutbytte arbeidet har medført. Dette kan eksempelvis være påviste/sannsynlige sammenhenger mellom tiltak og virkning, men kan like fullt bidra til å illustrere at selv om et hvert problem har sin løsning, bringer som regel en hver løsning også med seg nye problemer.

Konferansen vil veksle mellom keyspeakers i plenum og gruppeprosesser på tvers av lande-grenser.

Konferansens bakgrunn

Barnehager og skoler i de nordiske land er stilt ovenfor krav om å drive sin pedagogiske virksomhet på en slik måte at det fører til engasjerende og vedvarende læring. De unge forventes å utvikle kompetanser i en rekke fag, sosiale ferdigheter, selvstendighet, toleranse og samarbeid, gode vaner for fysisk aktivitet, selvstendig vurderingsevne i etiske spørsmål, m.m. For at lærere og skoleledere skal kunne stimulere de unge til å utvikle dette konglomeratet av fremtidskompetanser forventes barnehagene og skolene å være i kontinuerlig, forskningsinformert utvikling.

Forskning på undervisning og læring i barnehager og skoler i de nordiske land er begrenset. Det finnes store muligheter for å sammenligne seg med funn fra land med helt andre skolesystemer og helt andre typer skolevirksomhet enn hva man har i Norden. Å overføre konklusjoner fra ut-danningssystemer med stor avstand til nordisk kontekst vil ofte ha variabel og begrenset gyldig-het. Vesensforskjellig kultur, ulike styringsmekanismer og pedagogiske forskjelligheter legger naturlige begrensninger på overføringsverdien til nordiske forhold.

De nordiske lands samfunns- og utdanningssystem har mer til felles enn hva som skiller dem.
Undervisning i nordiske land bærer preg av et bredt kunnskaps- og læringssyn og et positivt elev- og menneskesyn. Som nasjoner er vi både homogene og heterogene i forhold til hverand-re. Til sammen har vi en betydelig diversitet i våre utdannelsessystem. En diversitet som IMTEC vil anskueliggjøre, dele og bygge videre på.

Praktisk informasjon

Beskrivelser av utviklingsarbeidet fra de respektive kommuner sendes konferansesekretariatet innen 21. mars 2018.

IMTEC-konferansen er planlagt som en årlig begivenhet i de neste 4 år. 2018-deltagere er ga-rantert plass i de(t) påfølgende år.

Deltagere

Hvert deltagende land (i regi av KS) kan invitere 5 (fylkes-) kommuner. Hver (fylkes-) kommu-nes delegasjon kan bestå av 3 – 5 ledere; oppvekstsjef, skolesjef, barnehagesjef, kommunalsjef, skolerådgiver, etc. Det oppfordres til å inkludere tillitsvalgte. Politisk ledelse er ikke i målgruppen.

KS inviteres til å stille med 2 – 3 representanter.

IMTEC vil stille med størst mulig del av staben, minimum 5 rådgivere inkludert direktøren.

Dokumentasjon
Essensene fra gruppeprosessene vil bli sammenstilt og drøftet i konferansens plenumssesjoner og i delrapporten «Nordiske pedagogiske perspektiver». Rapporten fra konferansen vil bli publisert 1. juli 2018. En av hensiktene med å publisere arbeidsprosessen og det den har munnet ut i, er at skoleledere og andre deltakere skal kunne bruke teksten som et innspill i arbeidet med sko-lederutvikling i egen virksomhet.

24. – 26. April 2018, Gardermoen

 Program Nordisk konferanse 2018

Deltagelse seminaret  helpensjon fra kl. 15.00 24.04.18 til kl. 15.00 26.04.18:

Deltagelse til seminaret med overnatting, helpensjon og festmiddag med underholdning den 25.04.18

Pris:  5500 Nkr