Publikasjoner

Entusiasme for endring

Entusiasme for endring

EN HÅNDBOK FOR SKOLELEDERE

Av T. Skandsen, J.I. Wærness, Y. Lindvig

Hvordan kan engasjement og legitimitet for endring skapes? Trenger du konkrete tips til hvordan endringsarbeid i skolen kan organiseres og ledes?

Dette er en håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med, eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i skolen. Boken kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk.

Boken er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag og kan bestilles på kundeservice@gyldendal.no, eller tel. 23 32 76 61

ISBN 978-82-05-40019-1

Entusiasme for endring i barnehagen

Entusiasme for endring i barnehagen

Av V. Mostad, T. Skandsen, J.I. Wærness, Y. Lindvig

Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til skolen, og stadig flere barn under to år har plass i barnehagen. Barnehagen har formelt blitt en del av Kunnskapsdepartementet og dermed en del av et helhetlig utdanningsløp. Dette stiller nye krav til barnehagen som organisasjon.

Denne boken tar sikte på å hjelpe barnehagene til å delta aktivt i de pågående endringsprosessene, slik at personalet kan være delaktige i endringene. Den kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk. Rådene og eksemplene som benyttes kommer delvis fra relevant forskning, men mye er også basert på erfaringer fra utviklingsarbeid i barnehager.

Styrere og andre som er i gang med eller som har lyst til å bidra i endringsarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen vil ha stor nytte av denne boken. Den er også aktuell som pensumlitteratur i ulike utdanninger som fokuserer på barnehageledelse, for eksempel styrerutdanningen.

Boken er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag og kan bestilles på kundeservice@gyldendal.no, eller tel. 23 32 76 61

ISBN: 978-82-05-42557-6

Partssamarbeid

Partssamarbeid
Kommuneutvikling gjennom involvering og deltakelse

Av Knut Stranden

Hva kreves for å utvikle ny praksis i kommunale virksomheter? Hva skal til for å involvere ansatte og innbyggere? Hvordan motivere til innsats gjennom partssamarbeid?

I praktisk utviklingsarbeid finnes det flere veier å gå. Her drøftes noen måter å arbeide med utvikling og omstilling på, illustrert med eksempler og øvelser. Målet er å vise hvordan man stimulerer til kreativitet, mobiliserer til innsats og involverer ansatte og innbyggere.

Her presenteres begrepet modellkommunemetodikk, en endringsstrategi der deltakelse og involvering står sentralt. Boka henvender seg til folk som jobber med utvikling og omstilling det offentlige og til tillitsapparatet og ansatte i kommunal sektor.

Boka er utgitt på forlaget Res Publica og kan bestilles i deres nettbokhandel.

ISBN 9788282260305

Elevsentrert skoleledelse

Elevsentrert skoleledelse

Av Viviane Robinson

Elevsentrert skoleledelse gir et etterspurt og tankevekkende innspill til skoleledere som gjerne vil gjøre det de tror på, om til handling. Boken oppsummerer forskning på skoleledelse med betydning for elevenes læringsutbytte på en oversiktlig og lett forståelig måte. Forfatteren har spesialisert seg på utdanningsledelse som forskningsfelt. Boken viser skoleledere hvordan de kan utgjøre en større positiv forskjell for undervisning og læring på egne skler, og gjennom dette forbedre elevenes læringsprestasjoner.

Boken oppsummerer forskningen i fem ulike typer ledeselspraksiser, og den presenterer tre sentrale kompetanser som ledere trenger for å kunne utøve disse praksisene med sikkerhet. Boken er rik på praktiske eksempler, og forfatteren oppmuntrer skoleledere til å prøve ut endringer i sitt eget lederskap slik at de kan utvikle sin egen skole i positiv retning.

Selv om boken er skrevet med basis i en annen konteskt enn den norske, gir den allmenngyldig kunnskap og innspill til ha dling som norske skoleledere til fulle kan benytte seg av.

Boken er anbefalt av internasjonalt anerkjente skoleforskere som Michael Fullan, Andy Hargreaves og Karen Seashore Louis.

Vivivane Robinson er professor ved Faculty of Education, University of Auckland på New Zealand og er akademisk leder for fakultetets Centre for Educational Leadership. Hun er forfatter av fem bøker og en rekke artikler.

Boken er utgitt i 2015 på Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45242-1