LED SKOLE

LED SKOLE er utviklet av KS i samarbeid med blant annet norske skoleledere, fagforeninger og kommunale og fylkeskommunale ledere, samt forskere på skole og ledelse. Rammeverket skal bidra til økt rolleklarhet, trygghet og gjennomføringskraft på alle nivå, samt gi retningslinjer for hvordan jobbe med eget barnehage/skoleeierskap. Rammen i LED:

 


LED skole ramme.PNG

Innenfor rammeverket LED skole tilbyr IMTEC lederutviklingsprogram, hvor målet er å gi støtte og ressurser til kommuner, fylkeskommuner og skoler gjennom anbefalte temaer og metoder, evalueringsverktøy og strukturell støtte og pedagogiske verktøy. LED SKOLE er både et arbeidsgiververktøy og et lederutviklingsverktøy, og målet er å utvikle og beholde gode ledere, etablere tydeligere forventninger til lederrollen i skolen og lede med utgangspunkt i en plan som tar utgangspunkt i lokale behov og rammefaktorer og kan tilpasses andre/tidligere satsninger.

Våre konsulenter er opptatt av å skreddersy programmet for ledergruppene ved de ulike virksomhetene, slik lederne opplever en kompetanseheving som er i tråd med organisasjonens behov. Vi er fleksible og tilpasningsbevisste både i planleggingsfasen og ved behov for kursendringer underveis i prosessen. Veien blir til mens vi går, og vi ønsker å være medspillere som bygger kapasitet og som støtter skoleeier.

Profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling er et av prinsippene for skolens praksis. Skolen skal være et profesjonelt fellesskap der lærere, leder og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis (Overordnet del: 3.5). Vi må samles og dra i samme retning. Kollektiv kapasitet fremmer et mye høyere nivå av følelsesmessig engasjement og fagkunnskap enn det individuell kapasitet noensinne vil klare. (Fullan, 2014). 

Ved å invitere dine ansatte til å reflektere sammen, bygger du profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon. IMTECs rolle som prosessveileder er å bistå med metoder som kan benyttes i kollektiv kunnskapsutvikling. IMTEC sikrer skreddersøm for ledere og ledergrupper gjennom å:

 • - koble teori og praksis gjennom å reflektere over handlinger, holdninger, normer og verdier i lys av forskning.
 • - skreddersy metoder, øvelser og oppgaver for å utvikle lederpraksis gjennom å øve og gjøre konkrete erfaringer med ferdighetstrening.

Vårt fokus er metarefleksjon i utviklingsprosesser. Ifølge arbeidstilsynets analyse av hva som skjer i endringer, er prosessen den faktoren som betyr mest. IMTEC tror ikke teori alene gjør folk kloke, men at veien til kompetanse er å reflektere over handling og se det i lys av forskning. Vi prøver ut, evaluerer og reflekterer sammen. Vi arbeider systematisk med:

 • -          Kunnskapsgrunnlag og kvalitet (hvor er vi?)
 • -          Fremtidsbilder (hvor vil vi?)
 • -          Utviklingsprosessen (hvordan kommer vi dit?)  

 •  

 • ORGANISERING

  Et LED-program kan gjennomføres på flere ulike måter for å møte organisasjonenes og lederne sine utgangspunkt, forutsetninger og behov. Det legges vekt på at programmet eies av oppdragsgiver og at IMTEC sin rolle er å bidra til faglig påfyll og ferdighetstrening gjennom prosesser og veiledning i grupper eller individuelt, ved behov. Det endelige programmet utvikles i samarbeid med oppdragsgiver og gjennomføres med tilstrekkelig fleksibilitet til å fange opp behov for endringer underveis.

  IMTEC har i utviklingen av LED-program i flere kommuner og fylkeskommuner gjort erfaringer med ulike modeller for gjennomføring.

  Kombinasjonen av felles fagsamlinger og veiledning ute ved de enkelte virksomheter mellom samlingene, ser ut til å være en god modell for å sikre en god kobling mellom forskning og konkret ferdighetstrening

 •  

 • ARBEIDSFORM

 • - Faglig påfyll av forskning som støtter målet med lederutviklingsprogrammet
 • - Veiledning i tilknytning til utøvelse av lederrollen.
 • - Refleksjon over egen praksis, ferdighetstrening og erfaringsdeling.
 • - Det vil legges opp til ferdighetstrening mellom samlingene.

​​​​

PRAKTISK INFORMASJON OM GJENNOMFØRING

Økonomi og finansiering

Det vil være mulig få tildelinger fra OU-fondet i KS til å dekke 70% av utgiftene til prosessveiledere og foredragsholdere for fagsamlinger, lederstøtte og lederseminarer. OU-fondet dekker etterskuddsvis 70% av kostnadene til foredragsholdere og deres faktiske reise- og oppholdsutgifter i tilknytning til programmet. Lederutviklingen prioriteres som arbeidsgiverrelatert kompetanseutvikling. IMTEC kan være behjelpelig med søknad om utviklingsmidler.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi gjennom IMTEC LED SKOLE kan bistå med lederutvikling gjennom plattform og verktøykasse, ta kontakt med en av våre dyktige seniorrådgivere.

IMTEC er partner i utvikling av kapasitet - for bygging av profesjonelle læringsfellesskap - ved å være:

FØLGESVENN - MENTOR - KARTLESER

i rammeverket LED SKOLE for utvikling av lederne i skolen.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bistå med lederutvikling gjennom LED SKOLE plattform og verktøykasse, ta kontakt:

ragnhild@imtec.no eller mobil +47 97981510