Barnehagebasert kompetanseutvikling Sandefjord kommune

Barnehageansatte skal få implementeringskompetanse slik at hver avdeling styrkes i arbeidet med å iverksette satsningsområdene i henhold til Rammeplanens krav og "Standard for likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud i Sandefjord". 

Sandefjord kommunes  vektlegger barnehagebasert kompetanseheving med utgangspunkt i utvalgte satsingsområder. Disse satsingsområdene er «Barnehagen som lærende organisasjon», «Inkluderende fellesskap», "Språk og kommunikasjon" og "Lek og læring".

Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og bevege barnehagen fra individorientert til kollektiv kompetanseutvikling.

 «Utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne med andre barnehager og på tvers av kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå». (Kunnskapsdepartementet, 2017)

 

Målgruppe for programmet:

Ansatte i kommunale og private barnehager.

Målet med programmet:

Skal støtte barnehagene i å drive barnehagebasert kompetanseheving. 

Programmet skal foruten fem fagdager veksle mellom veiledning i nettverk og praktisk arbeid i barnehagen mellom nettverkssamlingene. Nåværende praksis skal speiles i teori, og reflekteres over. Et slikt barnehagebasert kompetanseutviklingsprogram vil sikre at driften i den enkelte avdeling hele tiden er innovativ.