Interne utviklingsveiledere

IMTEC har gjennom mange år drevet med opplæring av utviklingsveiledere i ulike former. Programmene i denne perioden har variert og har vært rettet mot ulike mål og målgrupper. Et hovedprinsipp for alle opplæringene har vært at de kan tilpasses lokale behov og ønsker. Ingen programmer har derfor vært helt like, men har variert i både innhold og omfang.


Hva er en intern utviklingsveileder?

En intern utviklingsveileder er en ressursperson med kompetanse i å bistå i utviklings- og omstillingsoppgaver på kommune- eller virksomhetsnivå.

IMTEC har gjennom mange år drevet med opplæring av utviklingsveiledere i ulike former. Programmene i denne perioden har variert og har vært rettet mot ulike mål og målgrupper. Et hovedprinsipp for alle opplæringene har vært at de kan tilpasses lokale behov og ønsker. Ingen programmer har derfor vært helt like, men har variert i både innhold og omfang.

Programmet ble opprinnelig utviklet som en del av et konsept IMTEC kalte IDP (Internal Development Program). Dette konseptet baserte seg på internasjonal forskning om hvordan skoler fornyer og utvikler seg, og hadde som en viktig forutsetning at fornyelse på virksomhetsnivå i perioder kan kreve både interne ressurspersoner og ekstern assistanse.

Utviklingsveiledning er en variabel av veilederopplæringene som har vært benyttet der man ønsket å skolere ressurspersoner for utviklings- og omstillingsoppgaver på kommune- eller virksomhetsnivå. Intensjonene har vært å styrke kommunalt initierte utviklingsoppgaver. Gjennom en gruppe prosesshjelpere kan man få hjelp til å understøtte i definerte prosjekter, og bidra til refleksjon og læring innad i prosjektene. Forskning viser at slik hjelp kan være effektiv under visse forutsetninger. Huberman & Miles påviste at tilstrekkelig og kvalifisert assistanse hadde positive konsekvenser for utviklingsprosjektene både på kort og lang sikt. De hevdet at:

 • I en oppstart vil selv ikke tilstrekkelig og kvalifisert hjelp løse alle problemene. De fleste prosjekter av et visst omfang og kompleksitet kan ha en meget røff start uansett assistanse.
 • Effektiv assistanse er mer orientert mot menneskene enn mot prosjektene. Den bidrar til læring, sikkerhet i utførelse, evne til tilpasning og den gir den enkelte deltaker hjelp til å utvikle prosjektet.
 • Den sikreste vei til å mislykkes er prosjekter uten nødvendig oppfølging og faglig støtte. Fordi utvikling tar tid vil kvalifisert støtte på et senere tidspunkt være viktigere enn igangsettingsstøtte.

Hensikten med opplæring av de kommunale utviklingsveilederne har både vært å skolere personer som både kunne bistå i en definert utviklingsperiode, men som også kunne inngå i framtidige omstillings- og utviklingsoppgaver i kommunen.

De kommunale utviklingsveilederne har i hovedsak hatt rollen som prosessveiledere, men har også arbeidet mot innholdet i utviklingsoppgavene. Det er særlig i programmer rettet mot skole at innholdsmessige oppgaver har vært vektlagt. Skolering av utviklingsveiledere mot skole har rettet seg mot å arbeide på

 • Systemnivå – overordnet ledelse av skolen
 • Organisasjonsnivå – tilretteleggende ledelse på skolenivå
 • Undervisningsnivå – ledelse av læringsarbeidet

MÅL FOR OPPLÆRINGEN

Opplæringen skal bidra til at utviklingsveiledere kan delta i initiering, planlegging, gjennomføring og evaluering av omstillings- og utviklingsarbeid på alle nivåer i skolesystemet. Samtidig skal de bidra til å utvikle en intern forandringsevne på skolenivå. Opplæringens mål er å gi deltakerne forståelse, kunnskaper og praktiske ferdigheter i forhold til:

 • å definere behov for omstilling
 • å forandre og fornye skolen som organisasjon
 • å assistere og veilede i forhold til forandringsprosesser
 • å utvikle og gjennomføre konkrete prosjekter, herunder prosjektledelse
 • å evaluere skolearbeidet i form av å utvikle lokale systemer for kvalitetssikring (elevvur-dering, kollegabaserte tilbakemeldinger, brukertilbakemeldinger fra elever og foresatte, bruk av prøver og tester…)
 • å etablere funksjonsdyktige grupper og team (lagbygging)
 • å etablere interne læringsarenaer for verdiavklaringer, problemløsing, konfliktløsing, erfaringsdeling, ideutveksling, bruk av evalueringsdata og lignende)

Opplæringsprogrammet skal gi opplæringsveilederne en kompetanse slik at de kan fungere i ulike roller i omstillingsarbeidene. Hvilke roller og oppgaver som kan være aktuelle, kan variere fra situasjon til situasjon. Det kan blant annet handle om:

 • å være pådriver (være forandringsagent)
 • å være prosessveileder/coach
 • å være datainnsamler (gjøre kartlegginger og evalueringer)
 • å være en som gir opplæring

Opplæringen vil bli knyttet til de mål som kommunen og de enkelte skolene har, de konkrete prosjekter som ønskes gjennomført og de innsatsområder eller temaer som skolene har satt (for eksempel tilpasset opplæring, elevmedvirkning, foreldreinvolvering….).

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN

IMTEC bygger opplæringen på følgende prinsipper:

 • Teoriformidling, det vil si at vi presenterer relevant teori om ledelse, kvalitetsutvikling, for-andringsarbeid, veiledning, organisasjonsutvikling (herunder teamutvikling, konfliktarbeid, problemløsning, planlegging, prosjektarbeid og lignende) og vurdering. Deltakerne får utdelt relevant lesestoff i forkant av samlingene og referanseliste på aktuell litteratur.
 • Ferdighetsorientering, det vil si at arbeidet sikter mot praksis. IMTEC har utviklet et materiale som muliggjør egenutvikling gjennom øvelser, rollespill, simuleringer, veiledning og lignende.
 • Praksisorientering, det vil si at alle deltakere må ha praksisarena for utprøving av sine kunnskaper og ferdigheter parallelt med kursene.
 • Veiledning, det vil si at deltakerne arbeider sammen med andre deltakere i nettverk, og under veiledning av en IMTEC-konsulent.
 • Evaluering, det vil si underveis i programmet å kunne justere på bakgrunn av tilbakemeldinger. Det gir kursdeltakerne mulighet til å influere på oppleggene for å sikre relevans. Vi vil i dette prosjektet tilby evaluering, ikke bare i forhold til opplæringen, men til det totale programmet.

OPPLÆRINGENS INNHOLD

 • Forandringsteori. Denne koples sammen med arbeidsmåter, øvelser og materiell som kan anvendes i omstillings- og utviklingsarbeid.
 • Veiledningsteori. Også her koples teori til praktiske tilnærminger og øvelser. Det vil være mulig å kople temaet veiledning opp mot coaching, både teoretisk og praktisk.
 • Evalueringsteori og praktiske opplegg for å kunne bistå virksomheter og prosjekter med krav om dokumentasjoner på praksis.
 • Problem- og konfliktløsing. Gjennom øvelser, materiell og teori trenes man til å mestre slikt arbeid.
 • Teori og praktiske opplegg for gruppeutvikling og teamutvikling.
 • Metodikk for ”skygging” som grunnlag for tilbakemeldinger på praktiske arbeidssituasjoner.
 • Organisasjonsteori med vekt på ”lærende organisasjoner”. I tillegg kommer konkrete verktøy for analyse og utvikling av egen organisasjon.
 • Assistere i omstillings- og utviklingsarbeid med særlig vekt på partssamarbeid og involvering av ansatte og brukere.
 • Verdiforankring. Drøfte roller og oppgaver.
 • Undervisningsteori med vekt på læreplanforståelse, målarbeid og ledelse av læringsar-beid.