Vigdis Vikne - Seniorrådgiver

Vigdis har over 30 års erfaring fra ulike roller i skolesystemet, og jobber med organisasjonsutvikling i kommuner i hele landet. Hennes arbeidserfaring strekker seg fra oppdrag for barneverntjenesten, fastverge hos Statsforvalteren, lærer, spesialpedagog, skoleleder, sakkyndig rådgiver i pedagogisk psykologisk tjeneste, samt ekstern skolevurderer. I tillegg har Vigdis hatt flere oppdrag som nasjonal veileder for Utdanningsdirektoratet. I oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Vigdis hatt ansvar for å gi støtte i ledelse av og prosess for utviklingsarbeid, og støtte skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid. Vigdis er spesielt opptatt av kvalitetsutvikling, hvordan man får ulike profesjoner og nivåer i en organisasjon til å spille på lag i et helhetlig systemisk perspektiv. Hun har en solid pedagogisk utdanning: 4-årig allmennlærerutdanning, 2. avdeling i spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker) samt Master i organisasjon og ledelse. 


Hovedoppgaver i IMTEC: Bistår skoleeier og skoler/barnehager i deres pedagogiske eller organisatoriske utviklingsarbeid rettet mot læring, ledelse og organisasjonsutvikling, herunder tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 


Epost: vikne@imtec.no
Mobil: +47 990 25 354