Imtecs faglige profil

Nøkkelordet for IMTECs arbeid er utvikling. Vi arbeider med dette på ulike måtelinerle-unger.


Vi gir opplæring til personer og institusjoner som selv vil være aktive i utviklingsarbeid
• Vi gir faglig bistand til utviklings- og omstillingsprosjekter
• Vi evaluerer konkrete utviklingsprosjekter og vi evaluerer virksomheter som driver omstilling og utvikling
• Vi etablerer nettverk mellom institusjoner og personer som ønsker faglig fellesskap rundt utvik-lingsarbeid

I tillegg til dette gjennomfører vi programmer for lederopplæring, kartlegginger og brukerundersø-kelser. Våre kunder kommer i hovedsak fra offentlig sektor, særlig skole.

IMTEC arbeider prosessorientert med det mål å styrke den interne forandringskapasiteten hos dem vi samarbeider med. Vi yter faglig assistanse gjennom veiledning, coaching, rådgivning, opplæring, evalueringer og utredninger.

Som stiftelse ønsker IMTEC å bidra til den generelle kunnskapsutviklingen innenfor vårt fagfelt gjennom publikasjoner, nettverk og konferanser.

Forsøks- og utviklingsprosjekter

IMTEC arbeider med forsøks- og utviklingsarbeid på alle nivåer i kommunesektoren; det vil si sy-stemnivå, organisasjonsnivå og utøvende nivå.

Utredning og evaluering

Evalueringsoppgaver utføres på alle nivåer. På systemnivå handler det om kommunens overordnede ledelse. På organisasjonsnivå vil det handle om enkelte virksomheters tilrettelegging. Det utøvende nivå kan for eksempel være undervisningen i den enkelte skole. Vi opplever at evaluering krever systematisk tenkning, evne til å se sammenheng mellom tiltak og nivåer.

Vi ønsker med evaluering å redegjøre for styrke og svakheter i et arbeid. Vi ønsker at evaluering skal være en hjelp til en læringsprosess og et styringsredskap til å forbedre og videreutvikle tiltak.

Nettverk

Målet for nettverksarbeidet kan være felles læring, ideutveksling og kritiske tilbakemeldinger på praksis. For å få til gode møter må det lages egnede arenaer som kan skapes lokalt, der man dyrker nærhet, egenart og felles behov. Det kan også være arenaer for internasjonale møter der man utnyt-ter ulikheter og kontraster for å stimulere vekst og utvikling hos de som deltar.

Konferanser

IMTEC arrangerer konferanser og fagdager spesielt for ansatte i barnehager, SFO, lærere, skolele-dere og skolefaglig ansvarlige på kommunalt og nasjonalt nivå. Målet vårt er å tilføre ny kunnskap om barn og unges læringsarbeid, vise hva som er aktuell forskning på disse fagfeltene og skape visjoner for veien videre i opplæring og utdanning på alle nivåer.