OECD Learning Compass 2030

Hva er bakgrunnen for OECDs Learning Compass 2030?

I løpet av de siste to tiårene har OECDs syn på utdanning beveget seg bort fra enkle verktøy i den økonomiske politikken, som tidligere var kjerneelementene i deres mandat. I den seneste versjonen av organisasjonens mandat betraktes utdanning som en selvstendig og høyt prioritert komponent i en sammenhengende politisk ambisjon, som fremmes under overskriften "Bedre politikk for bedre liv".

I dette utvidede rommet for utdanningspolitikk har OECD arbeidet for å involvere fagmiljøer og andre interessenter i en dialog hvor behovet for endring er enighet, og hvor det politiske nivået kan få innsikt i utfordringene i utdanningssystemet og hvilke behov som må imøtekommes for at fagpersoner skal kunne håndtere de komplekse og mangefasetterte oppgavene de står overfor. Læringskompasset er utviklet som en del av denne prioriteringen.

Hva er OECDs Learning Compass 2030?

Læringskompasset utgjør en "ramme for læring" og tilbyr en bred visjon om hvilken type kompetanse barn og unge bør utvikle for å trives i 2030. Kompetansene elevene vil trenge er ikke nødvendigvis de samme som blir målt eller kan måles. Ved å artikulere mangfoldet av verdier som vi ønsker at utdanningssystemet skal levere, gir rammen mulighet for at alt som ikke kan måles, også blir verdsatt og prioritert. Samtidig kan rammen brukes i vurderingsinitiativer og hjelpe til med å fokusere diskusjonen om hvilke typer læring som skal prioriteres i ulike kontekster, og hvordan man kan registrere og støtte elevenes utvikling.

Læringskompasset anerkjenner betydningen av og gir rom for både formell og uformell læring som skjer parallelt med utdanningen som er forankret i formelle læreplaner og anerkjente undervisningsstrategier. I bevegelsen mot 2030 blir det i økende grad nødvendig å anerkjenne og inkludere et mangfold av læringsformer og arenaer der læring finner sted; på skolen, hjemme, i lokalmiljøet og i de mange fellesskapene barn og unge er en del av i dag.

Hva kan vi bruke læringskompasset til?

Læringskompasset kan betraktes som en bro mellom skolehverdagen og virkeligheten på 2000-tallet. World Economic Forum skisserer i sin rapport "The Future for Jobs" fra 2020 et økende behov for kritisk tenkning og analyse, problemløsning samt ferdigheter innen selvledelse som aktiv læring, motstandsdyktighet, stresshåndtering og fleksibilitet (World Economic Forum, 2020). OECDs Learning Compass inviterer oss til å delta i en diskurs om hvilket innhold og hvilke prosesser skolene må ta vare på for å møte disse behovene.

Samtidig understrekes det at for å imøtekomme kompetansebehovene som World Economic Forum har identifisert, er det avgjørende at barn og unge engasjeres aktivt i læringsprosessene. Dette er grunnlaget for at begrepene "student agency" og "co-agency" fremheves som grunnleggende.

OECDs Learning Compass 2030 inviterer oss til å delta i en diskurs om hvilke kompetanser barn og unge trenger, hvorfor de må være involvert, og hvilke ferdigheter lærerne må ha for å legge til rette for slike interaktive læringsprosesser i den lokale konteksten der barn og unge vokser opp. En måte å oppnå dette på er gjennom barn og unges naturlige læringsform – læring gjennom aktivitet.

 

Skrevet av: Jørn Skovsgaard. Oversatt av Lise Merete Austvik.
Sist endret: 06.04.24

 Litteratur: 

OECD Future of Education and Skills 2030. (2024). Learning Compass 2030. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/