Coaching og veiledning


Jeg kan ikke lære deg noen ting. Alt jeg kan, er å stille de rette spørsmålene så du kan finne svaret

SOKRATES

En coachende leder er en person som prioriterer samtaler med hver av sine medarbeidere, og mestrer kunsten å stille gode spørsmål som bidrar til at personen selv finner tanker og løsninger som lokker frem kunnskap og utvikling.

Opprinnelig er begrepet coach avledet av det ungarske ordet kocsi som betyr ”vogn fra Kocs” (Websters 1994). Coachen var kusken, det vil si personen som styrte hestekjerren med ansvar for hestene (Stelter 2004). Coach har altså tradisjonelt vært brukt som betegnelse for kusk eller vogn, med andre ord en instans som bringer noe fra ett sted til et annet. Begrepet fikk med det også en symbolsk betydning: Å bringe et menneske fra hvor det måtte befinne seg og hvordan det lever - til hvordan de ideelt sett ønsker å leve (Gjerde 2003, Berg 2005). Coachbegrepet blir på den måten et virkemiddel for transformasjon eller generering av læreprosesser. Med det kobles bevegelsen gjerne til individuelle prosesser og vilje til endring, det vil si utvikling av ens endringspotensial, mentalt og/eller fysisk.  

I dag sees coaching som en form for ledelse eller som en del av ledesle og bygger på et optimistisk humanistisk og eksistensialistisk menneskesyn med lærings-, mulighets-, og løsningsfokusert tankessett. Coaching sees på som en form for selvledelse, der lederen fungerer som en læringsarkitekt som vektlegger demokrati og dialog. Coaching blir sett på som en lederstrategi som oppfyller dagens krav til en komplisert og utfordrende lederrolle. 

I tillegg betraktes coaching som en refleksjons- og samtalemetode for personlig realisering av enkeltmenneskets ressurser. 

Hovedformålet med coaching er å fremme personlig og faglig utvikling hos den/dem som coaches, hvor bevisthet og læring er inkludert del av dette formålet (Gjerde, 2010). Coaching er også handlingorientert, coachen skal bidra til at fokuspersonen finner gode handlingsalternativer. Noen av coachens viktigste holdninger og ferdigheter for å vidra til denne lærings - og utviklinsprosessen er (Cox et al. , 2014):

Et ressursorientert menneskesyn og et ønske om å hjelpe

  • Empati og evne til å ta andres perspektiv
  • Aktiv lytting på tre nivåer
  • Stille undersøkende spørsmål
  • Parafrasere (gjenta for å speile og klargjøre)
  • Komme med alternative innspill for videre utforsking
  • Klare å skille mellom hva som er egne erfaringer, tanker og følelser, og hva som er den andres (jeg - du - sortering, avgrensing)

Et dilemma for ledere i barnehage og skole  er at de har det daglige ansvaretfor virksomheten, og skal som personalleder følge opp og vurdere kvaliteten på medarbeideres arbeidsinnsats og utvikling. Hvis en medarbeider ikke viser utvikling og læring som arbeidstaker, kan det oppstå spenninger i det å være både leder og coach. Derfor er man først og fremst leder og dernest coach.

Stiftelsen IMTEC tilbyr individuell lederstøtte gjennom coaching og veiledning. Med IMTEC for du en sparringpartner du kan dele og drøfte dine ledelsesutfordringer med. Målet er at du får støtte til å reflekter og finne løsninger, men også at du utfordres slik at du kan videreutvikle deg som leder.

Les mer her om: Individuell lederstøtte

 

Skrevet av: Vigdis Nordahl Hansen
Sist endret: 28. februar 2024