Alle mann på dekk!

Vi trenger en mobilisering av «laget rundt barn og unge»


Endringer i samfunnet skjer raskt, derav nye utfordringer som vi må finne nye svar på. Oppvekstsektoren opplever en tid, der mange «piler» peiker i feil retning. Her kan jeg  f.eks. nevne elevundersøkelsen som viser en økning i utenforskap og mobbing, utrygghet og usikkerhet. Vi ser også en økning i vold og trusler hos stadig yngre barn og unge. I tillegg kommer skolefaglige utfordringer med blant annet reduserte leseferdigheter.

Samfunnsoppdraget vårt er å gi barn og unge de ferdigheter, verdier og kompetansen de trenger til å klare seg i livet.

Mange barn og unge strever og står i fare for å falle ut av videregående skole. Såkalt ufrivillig skolefravær, der elevene av ulike årsaker ikke klarer å gå på skolen. Ofte er dette elever som føler seg utrygge og elever som ikke føler tilhørighet i fellesskapet.

Dette utfordrer oss til å tenke nytt rundt barnehage, skole og  SFO og ikke minst hvordan «hele laget rundt barn og unge» kan samarbeide og samhandle på en bedre måte for å fange opp og bistå der en ofte trenger det mest.

Men vi er også i en spennende tid i oppvekstsektoren.

Det handler om:

 • - Ambisiøse planer og satsninger fra nasjonalt nivå. Det handler om ny planer for skole og barnehage, tillitsreform,              barnevernsreformen også omtalt som oppvekstreform, ny opplæringslov som er gjeldende fra høsten 2024. Her ser vi blant annet  en helt ny måte å tenke rundt spesialpedagogsike tiltak  - hvor INKLUDERING er målsetting.
 •  
 • - Vi har også fått en rammeplan for SFO, hvor SFO særlig skal være et lavterskeltilbud for «sårbare» barn.

 

Og aldri før har vel det grunnleggende hensynet til barnets beste vært så fremtredende. Det handler både om tilrettelegging på individnivå, men også i forhold til planer og målsetninger som angår alle barn og unge. Dette dreier seg om nasjonal og kommunal politikkutforming.

Vi ser fra nasjonalt nivå et ønske om en tverrfaglig og tverretatlig koordinert innsats for å imøtekomme et sammensatte og komplekse utfordringer. Barn og unge lever sine liv i en kommune hvor mange ulike instanser berører hverdagen deres. Og  aldri før har vel lovverket spilt slik på lag. Fra høsten 2022 ble det gjort endringer i totalt 14 lover med krav og forventninger om samarbeid, samordning, herunder også en barnekoordinator.

Så vet vi at kommuner er forskjellige og at skoler og barnehager i en kommune også er veldig forskjellige. Hver organisasjon er ulik og unik. Vi har med andre ord lokalt svært ulike forutsetninger for å gjennomføre de nasjonale ambisjonene, og  lokalt for å bistå, gi nødvendig hjelp og støtte. Dette kan handle  både om verdier og holdninger, kultur for konstruktiv samhandling, kompetanse, strukturer og økonomi. Dette betyr at mange kan streve med å omsette og realisere nasjonale ambisjoner.

I arbeidet med skoler og barnehager opplever vi i Stifelsen IMTEC at mange ansatte strever med en slags «dårlig samvittighet» mellom hva de lykkes med og hva de burde få til. Dette er alvorlig da vi i Norge både strever med å rekruttere og holde på kvalifisert arbeidskraft.

Ytringer som ofte kommer fra ansatte er manglende støtte fra ledelsen, at en opplever seg «alene» med ansvaret, og at det er manglende forutsetninger for å koordinere og «navigere» i landskapet» rundt barn og unge. Slik vi tolker dette kan det handle om både det mandatet de ansatte har, og kapasiteten og kompetansen de har.  Og kanskje har vi en intern struktur eller organisering som ikke er tilpasset behovet for, og forventninger til samarbeid og samordning ? Kanskje den tradisjonelle organiseringen av ledelse og styring ikke er «rigget» for de utfordringene og vi nå ser og at vi må organisere oss på en helt annen måte?

 

Noen sentrale stikkord for å lykkes kan være:

 • · Styrking og ledelse av profesjonelle læringsfellesskap
 •  
 • · Elevmedvirkning, der elevstemmen blir hørt og vektlagt
 •  
 • · Foreldre/foresatte som ressurs og aktive bidragsytere i skolemiljø og fritid
 •  
 • · Verdibasert ledelse og verdibasert kommunikasjon
 •  
 • · Relasjoner og samskapende prosesser der alle involverte blir tatt med
 •  
 • · Samarbeid horisontalt mellom barnehage og skole på den den ene siden og støttetjenester (PPT, barnevern, skolehelsetjenesten, BUP…), på den andre siden
 •  
 • · Samarbeid vertikalt mellom nivåene i kommuneorganisasjonen, der man får en tydelig verdikjede fra et overordnet nivå ut til det operative  arbeidet med barn og unge
 •  
 • · Samarbeid mellom barnehage og skole/SFO og andre aktører i lokalsamfunnet (Kultur idrett og andre frivillige organsiasjoner)

 

At alle barn og unge skal oppleve å høre til og ha sin naturlige plass i fellesskapet.

Sitater fra Daniel Massie (Handelshøyskolen BI).

«Arbeid blir stadig mer komplekst, spesialisert og samtidig gjensidig avhengig. Derfor må vi koordinere oss på tvers av roller, fagfelt, organisasjoner og hele sektorer for å løse felles utfordringer.»

«Tverrfaglig samhandling oppleves ofte mer tverr og faglig, enn samhandlende. Hvorfor er det slik og hvordan kan vi håndtere disse utfordringene og få til god samhandling i praksis?»

 

Apropos parallelen mellom organisasjonsutvikling og det å seile regatta:

 • -  Vi må være omforent om hva som er målet, jf. runningsbøyen og mållinje
 •  
 • -  Vi må ha en tydelig ledelse som tar kommando, jf. kaptein navigasjon og styring
 •  
 • -  Vi må ha klar ansvarsdeling og oppgavefordeling, jf. genuatrimmer, storseiltrimmer, rormann, taktikker, navigatør, med mer. Alle oppgaver store og små må utføres og koordineres for å lykkes
 •  
 • -  Vi må jobbe som et team, jf. samarbeid og koordinere tiltak ombord
 •  
 • -  Vi må hjelpe og støtte hverandre ved behov, jf. tunge tak og uforutsette hendelser
 •  
 • -  Vi må tilpasse forandringsarbeidet etter forholdene, jf. tilpasse seilføring og kontinuerlig justere og «trimme» seil etter vær og vindforhold
 •  
 • -  Vi må være trygge og evne å endre kurs, jf. om værforholdene tilsier det
 •  
 • -  Vi må være forberedt på og evne å takle motstand, jf. skjær i sjøen
 •  
 • -  Vi må kunne vårt fag og forstå hverandres roller, jf. arbeidsdeling
 •  
 • -  Vi må forstå at vi uavhengig av rolle og funksjoner ikke er konurrenter men et lag, jf. komplekse og sammensatte oppgaver som skal ivaretas -  Vi må stole på hverandre og forstå at vi alle er deler av en helhet, jf. oppgavefordeling
 •  
 • -  Vi må kjenne forutsetningene i og rundt organisasjonen vår, jf. kjenne sin båt og utstyr og vite hva som er optimal krenging for fremdrift
 •  
 • -  Vi må ha noen felles verdier som symboliserer at vi er på lag, jf. «like» seildresser
 •  
 • -  Vi trenger motiverte medarbeidere som tar ansvar, jf. ønske om å «vinne» på resultatlisten
 •  
 • -  Vi må ha realistiske mål og forventninger utfra våre forutsetninger, jf. lystall i båtsporten
 •  
 • -  Vi må tåle å stå i usikkerhet, jf. sette «sjøbein» -  Vi må vite at vi blir tatt vare på om vi trår feil, jf. redingsvest ved «mann over bord»
 •  
 • -  Vi må å finne «flytsonen», jf. der vi stoler på hverandre og aktørene fungerer som et lag

 

Er du/dere klar for en ekstra innsats for å mobilisere «Laget rundt barn og unge»?

Stiftelsen IMTEC samarbeider med Fagforbundet om et prosjekt som vi kaller «Laget rundt barn og unge», der ulike former for samarbeid og samhandling i oppvekstsektoren er det sentrale.  Du kan lese mer om prosjektet her: https://imtec.no/blogg-1/laget-rundt-barn-og-unge

Velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi møter dere gjerne for å se på muligheter sammen.

 

 

Kontaktinformasjon:

Stiftelsen IMTEC v/seniorrådgiver Vigdis Vikne

E-mail: vikne@imtec.no

tlf. nr. 990 25 354