ANSATTE

IMTEC har seniorrådgivere med erfaring fra ledelse og organisasjon i kommunal oppvekstsektor. Les mer om våre rådgivere og hva de jobber med.  


Tore Skandsen - Direktør

Tore Skandsen - Direktør

Utdannet som lærer med en rekke tilleggsutdannelser, blant annet MPA (Master of Public Management). Har arbeidet som lærer i 9 år i diverse skoleslag, i 4 år som 1. konsulent på Statens Utdanningskontor i Hedmark og 1 1/2 år ved Høgskolen i Hedmark som leder for eksternfinansiert virksomhet. Har vært tilknyttet IMTEC siden 1999.

Hovedoppgaver i IMTEC: Internasjonale prosjekter og nettverksarbeid samt skoleutvikling, evalueringer og kvalitetsutvikling.

Mobil: +47 970 27 262
E-post: tore@imtec.no

Marlen Faannessen – Assisterende direktør

Marlen Faannessen – Assisterende direktør

Marlen Faannessen har solid erfaring fra alle nivåer i oppvekstsektoren - både nasjonalt og internasjonalt.
Hun er glødende opptatt av samskapt læring, og hvordan vi kan optimalisere og utvikle oppvekstsektoren.
Marlen har jobbet tett med ansatte og ledere i skoler og barnehager, med ledere på kommunalt nivå og i samarbeidet mellom administrasjon og politikk.
 
Marlen har master i utdanningsledelse fra NTNU, og allmennlærerutdanning fra Nord Universitet.
Hun kan skilte med 16 års erfaring fra oppvekstsektoren som lærer, rektor og kommunalsjef, og 7 års erfaring som seniorrådgiver og gruppeleder i KS Konsulent.
Fra tiden i KS Konsulent kan det spesielt nevnes at hun var prosjektleder for FoU om elevmedvirkning, i samarbeid med Oxford Research.
I tillegg har Marlen hatt flere oppdrag som nasjonal veileder hos Utdanningsdirektoratet.
 
Hovedoppgaver i IMTEC: Internasjonale prosjekter og kvalitets- og lederutvikling av oppvekstsektoren i norske kommuner og fylkeskommuner.
 

Mobil: + 47 908 34 016
E-post: marlen@imtec.no  

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis er Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra UIO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Har jobbet som førskolelærer og styrer i Oslo kommune, morsmålslærer på Concordia college, som HR-sjef i databransjen og som seniorkonsulent i HR Norge. Har de siste 10 årene jobbet som selvstendig konsulent innen lederutvikling.

Hovedoppgaver i IMTEC: Kvalitets og lederutvikling i hele oppvekstsektoren, barnehagebasert kompetanseutvikling, coaching og prosessleder i Styrerutdanningen og PULS-15 samt coach i Rektorutdanningen i samarbeid med OsloMet.

Mobil: + 47 911 000 26
E-post: vigdis@imtec.no

Vigdis Vikne - Seniorrådgiver

Vigdis Vikne - Seniorrådgiver

Vigdis har over 30 års erfaring fra ulike roller i skolesystemet, og jobber med organisasjonsutvikling i kommuner i hele landet. Hennes arbeidserfaring strekker seg fra oppdrag for barneverntjenesten, fastverge hos Statsforvalteren, lærer, spesialpedagog, skoleleder, sakkyndig rådgiver i pedagogisk psykologisk tjeneste, samt ekstern skolevurderer. I tillegg har Vigdis hatt flere oppdrag som nasjonal veileder for Utdanningsdirektoratet. I oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Vigdis hatt ansvar for å gi støtte i ledelse av og prosess for utviklingsarbeid, og støtte skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid. Vigdis er spesielt opptatt av kvalitetsutvikling, hvordan man får ulike profesjoner og nivåer i en organisasjon til å spille på lag i et helhetlig systemisk perspektiv. Hun har en solid pedagogisk utdanning: 4-årig allmennlærerutdanning, 2. avdeling i spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker) samt Master i organisasjon og ledelse. 

Hovedoppgaver i IMTEC: Bistår skoleeier og skoler/barnehager i deres pedagogiske eller organisatoriske utviklingsarbeid rettet mot læring, ledelse og organisasjonsutvikling, herunder tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Prosessveileder i Styrerutdanningen og PULS15 i samarbeid med OsloMet.

Mobil: +47 990 25 354
E-post: vikne@imtec.no

Lise Merete Austvik - Seniorrådgiver

Lise Merete Austvik - Seniorrådgiver

Lise Merete har en master i utdanningsledelse fra UiO og allmennlærerutdanning fra HiO. Lise Merete har lang veileder- og skoleledererfaring, sist som rektor på ungdomstrinnet. Hun har i særlig grad jobbet med læring, ledelse, organisasjons- og strategiutvikling i barnehager, skoler og på eiernivå. Lise Merete var utviklingsveileder i Akershus under den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Hun har bred erfaring med lederutvikling og nettverkslæring for ledere i oppvekstsektoren.  

Hovedoppgaver i IMTEC: Veiledning innenfor alle relevante områder for kvalitetsutvikling og strategisk planlegging i oppvekstsektoren. Individuell lederstøtte, støtte til utvikling for ledergrupper og LED skole. Planlegging og gjennomføring av lærende ledernettverk, fagsamlinger, workshops, konferanser og studieturer. Prosessveileder i Styrerutdanningen i samarbeid med OsloMet.

Mobil: +47 47 35 99 70
E-post: lisemerete@imtec.no

Knut Stranden - Seniorrådgiver

Knut Stranden - Seniorrådgiver

Knut kom til IMTEC i 1984 som en del av et team som evaluerte den første nasjonale satsningen på IKT i grunnskole og videregående skole. Knut ble i IMTEC i 30 år, hvorav 14 år som direktør og seks år som styreleder. Knut er cand. polit. med hovedfag i sosialpedagogikk fra Universitet i Oslo. Hovedoppgaven var en casestudie om et utvalg barnevernsbarn. Knut har arbeidet som lærer og spesialpedagog i grunnskolen, miljøarbeider i barnevernsinstitusjon, lærer i psykiatrisk behandlingsinstitusjon og som PP-rådgiver. Fra 2014 har Knut arbeidet på engasjement som konsulent for IMTEC.

Hovedoppgaver i IMTEC: Knut arbeider i særlig grad med ulike former for faglig bistand til forsøks- og utviklingsarbeid. Det kan handle om opplæring, prosessveiledning og formativ evaluering. De siste 25 årene har utviklingsarbeidet hatt fokus på partssamarbeid basert på kommunalt 3-partssamarbeid.

Mobil: +47 91125047
E-post: knut@imtec.org

Baard Johannes Johannessen - Seniorrådgiver

Baard Johannes Johannessen - Seniorrådgiver

Baard har embetseksamen i pedagogikk fra UiO og har førstelektor kompetanse for undervisning og forskning. Hans utvikling- og forskningsarbeid handler om hva skal til for å sikre flest mulig et godt læringsutbytte og hvordan lykkes i tverrprofesjonelt samarbeid. Han er i ferd med å avslutte studier som kvalifiserer til gestaltterapeut. Han har jobbet flere år i pedagogisk psykologisk tjeneste og vært skole- og prosjektleder i kommune og stat. I de siste 10 årene har han jobbet som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet med oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling i barnehage og skole og arbeid med tverrprofesjonelt samarbeid. Han er lærebokforfatter i tverrprofesjonell samhandling. Han har solid innsikt i prosesser knyttet til organisasjonsendring i offentlig sektor.

 

Hovedoppgaver i IMTEC: han jobber med kvalitets- og lederutvikling i hele oppvekstsektoren samt jobber med samhandling på tvers av fag og profesjoner. Han jobber med lederutvikling i barnehage og skole.

Mobil: + 47 941 44 664
E-post: baard@imtec.no

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Ragnhild har master i ledelse fra BI innenfor fagområdene «Consulting», «Samspill og ledelse» og Økonomiforståelse for ledere». Hun er utdannet allmennlærer, og har en rekke tilleggsutdanninger.

Ragnhild har 30 års erfaring fra skoleverket. Hun har erfaring som skoleleder og lærer. I perioden 2018 – 2019 var hun kommunalsjef for kultur og byutvikling. Gjennom å ha innehatt mange ulike roller, har Ragnhild oversikt over utfordringer og behov i tilknytning til kvalitetsutvikling, samt at hun kjenner lederrollen lederrollen og hverdagen som skoleeiere og rektorer møter. Hun har samarbeidet med Utdanningsdirektoratet i flere utviklingsprosjekt, bl.a. Vurdering for læring, Vurdering for profesjonsutvikling, PLF og utvikling av tilbakemeldingskultur.

 

Hovedoppgaver for IMTEC: 

Hun jobber med lederstøtte og teamutvikling, kulturanalyser og organisasjonsutvikling. Hun var tidligere prosessveileder i Rektorutdanningen i samarbeid med OsloMet. Hun har organisert studieturer for skoleledere, kommunalsjefer, utdanningsdirektører og faggrupper i Utdanningsdirektoratet til Skottland, England, Nederland, Frankrike og Canada. Ragnhild hadde sitt første oppdrag for IMTEC i London i april 2017.

Mobil: +47 979 81 510
Epost: ragnhild@imtec.no

Elmer V. F. Lindström Kaurin

Elmer V. F. Lindström Kaurin

Har bachelor i samfunnsøkonomi fra universitetet i Bergen. Ved siden av studier jobbet Elmer deltid som vikar på flere ulike skoler i bergensområdet. Etter endte studier våren 2023 startet han i IMTEC. 

Hovedoppgaver for IMTEC:  Ansvar for ulike administrative oppgaver for IMTEC. Dette innebærer økonomi og regnskaps oppgaver, kontor administrasjon og møtebooking. 

Mobil: +47 473 31 600
E-post: elmer@imtec.no